Instrukcja dla aplikujących

Udostępnij:

Wszystkie osoby starające się o przyjęcie do College of Europe powinny posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych. Kandydaci muszą również złożyć formalną aplikację poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.

Aplikacje powinny być złożone wraz z wymaganymi dokumentami przed upływem terminu zgłoszeń. Wszyscy aplikujący są zobligowani do wskazania w formularzu rekrutacyjnym właściwego komitetu rekrutacyjnego zgodnie z posiadanym obywatelstwem. W przypadku braku właściwego komitetu należy wybrać: „no selection committee – College of Europe”.

 

1. Listy rekomendacyjne

Listy rekomendacyjne składane są przez rekomendujących w formie kwestionariuszy wypełnianych elektronicznie. 

W formularzu rekrutacyjnym w sekcjach „Reference 1” i „Reference 2” należy podać dane osobowe i adresowe dwóch osób rekomendujących. Po wypełnieniu odpowiednich pól należy wcisnąć przycisk „send reference request” – linki do kwestionariuszy zostaną automatycznie wysłane do osób rekomendujących na wskazane adresy email.

Kwestionariusz składa się z dwóch części. Obowiązkowe jest wypełnienie punktów 1 i 4 części pierwszej. Część druga może pozostać niewypełniona. Ponadto, osoba rekomendująca może załączyć list rekomendacyjny – odpowiednie pole znajduje się na dole kwestionariusza.

Kandydat zostanie poinformowany drogą elektroniczną o wpłynięciu rekomendacji.

W przypadku, gdyby osoba rekomendująca nie otrzymała wiadomości email z instrukcją i kwestionariuszem, zaleca się sprawdzenie folderu „spam”. Jeżeli nie ma go tam, należy jeszcze raz wprowadzić w systemie aplikacyjnym dane osoby rekomendującej. Jeżeli ponowne wprowadzenie danych nie przyniesie odpowiednich skutków, prosimy o kontakt z Admissions Office.

 

2. Wymagane informacje oraz dokumenty

W aplikacji elektronicznej należy podać następujące dane oraz załączyć wskazane niżej dokumenty w języku angielskim lub francuskim. W przypadku niepodania informacji lub niezałączenia dokumentów aplikację uważa się za niekompletną.

 • uzyskane tytuły/stopnie naukowe (daty początku i końca programu, nazwa programu, nazwa uczelni etc.)
 • obecnie rozpoczęte studia (data rozpoczęcia i planowana data zakończenia, nazwa programu, nazwa uczelni etc.)
 • inne aktywności akademickie
 • doświadczenie zawodowe 
 • znajomość języków obcych (zwłaszcza angielskiego i francuskiego): dowiedz się więcej na stronie poświęconej wymaganiom językowym
 • list motywacyjny dla każdego z wybranych programów (min. 300 słów)
 • dane 2 wykładowców uniwersyteckich – osób rekomendujących (patrz pkt 1)
 • CV w formacie Europass
 • kopie dyplomów ukończenia studiów wyższych w języku angielskim lub francuskim. W przypadku braku kopii w tych językach, należy dołączyć kopię oryginału oraz tłumaczenie na język angielski lub francuski. W przypadku braku dyplomu, istnieje możliwość dosłania kopii później, drogą mailową
 • wykazy ocen (transcript of records) z uczelni z ocenami ze wszystkich kursów i wszystkich lat na wszystkich kierunków studiów – dokumenty w języku angielskim albo francuskim bądź oryginał z tłumaczeniem na jeden z tych języków.
 • kopia paszportu lub dowodu tożsamości
 • zdjęcie w formacie paszportowym

 

Dokumenty prosimy załączać w formacie PDF. Pliki JPG lub PNG są dopuszczalne tylko w polach wskazanych w formularzu.

W razie potrzeby, prosimy o kontakt z właściwym komitetem selekcyjnym w celu ustalenia, czy potrzebne są dodatkowe dokumenty. Przypominamy, że obowiązkiem kandydata jest zadbanie, aby wszystkie materiały zostały załączone do aplikacji online. Aplikacje bez wymaganych dokumentów i informacji nie będą mogły być elektronicznie złożone i nie będą przekazane do procesu selekcji.