Instrukcja dla aplikujących

Udostępnij:

Wszystkie osoby starające się o przyjęcie do College of Europe powinny posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych. Kandydaci muszą również złożyć formalną aplikację poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.

Aplikacje powinny być złożone wraz z wymaganymi dokumentami przed upływem terminu zgłoszeń. Wszyscy aplikujący są zobligowani do wskazania w formularzu rekrutacyjnym właściwego komitetu rekrutacyjnego zgodnie z posiadanym obywatelstwem. W przypadku braku właściwego komitetu należy wybrać: „no selection committee – College of Europe”.

 

1. Listy rekomendacyjne

Listy rekomendacyjne składane są przez rekomendujących w formie kwestionariuszy wypełnianych elektronicznie. 

W formularzu rekrutacyjnym w sekcjach „Reference 1” i „Reference 2” należy podać dane osobowe i adresowe dwóch osób rekomendujących. Po wypełnieniu odpowiednich pól należy wcisnąć przycisk „send reference request” – linki do kwestionariuszy zostaną automatycznie wysłane do osób rekomendujących na wskazane adresy email.

Kwestionariusz składa się z dwóch części. Obowiązkowe jest wypełnienie punktów 1 i 4 części pierwszej. Część druga może pozostać niewypełniona. Ponadto, osoba rekomendująca może załączyć list rekomendacyjny – odpowiednie pole znajduje się na dole kwestionariusza.

Kandydat zostanie poinformowany drogą elektroniczną o wpłynięciu rekomendacji.

W przypadku, gdyby osoba rekomendująca nie otrzymała wiadomości email z instrukcją i kwestionariuszem, zaleca się sprawdzenie folderu „spam”. Jeżeli nie ma go tam, należy jeszcze raz wprowadzić w systemie aplikacyjnym dane osoby rekomendującej. Jeżeli ponowne wprowadzenie danych nie przyniesie odpowiednich skutków, prosimy o kontakt z Admissions Office.

 

2. Wymagane informacje oraz dokumenty

W aplikacji elektronicznej należy podać następujące dane oraz załączyć wskazane niżej dokumenty w języku angielskim lub francuskim. W przypadku niepodania informacji lub niezałączenia dokumentów aplikację uważa się za niekompletną.

 • uzyskane tytuły/stopnie naukowe (daty początku i końca programu, nazwa programu, nazwa uczelni etc.)
 • obecnie rozpoczęte studia (data rozpoczęcia i planowana data zakończenia, nazwa programu, nazwa uczelni etc.)
 • inne aktywności akademickie
 • doświadczenie zawodowe 
 • znajomość języków obcych (zwłaszcza angielskiego i francuskiego): dowiedz się więcej na stronie poświęconej wymaganiom językowym
 • list motywacyjny dla każdego z wybranych programów (min. 300 słów)
 • dane 2 wykładowców uniwersyteckich – osób rekomendujących (patrz pkt 1)
 • CV w formacie Europass
 • kopie dyplomów ukończenia studiów wyższych w języku angielskim lub francuskim. W przypadku braku kopii w tych językach, należy dołączyć kopię oryginału oraz tłumaczenie na język angielski lub francuski. W przypadku braku dyplomu, istnieje możliwość dosłania kopii później, drogą mailową
 • wykazy ocen (transcript of records) z uczelni z ocenami ze wszystkich kursów i wszystkich lat na wszystkich kierunków studiów – dokumenty w języku angielskim albo francuskim bądź oryginał z tłumaczeniem na jeden z tych języków.
 • kopia paszportu lub dowodu tożsamości
 • zdjęcie w formacie paszportowym

 

Dokumenty prosimy załączać w formacie PDF. Pliki JPG lub PNG są dopuszczalne tylko w polach wskazanych w formularzu.

W razie potrzeby, prosimy o kontakt z właściwym komitetem selekcyjnym w celu ustalenia, czy potrzebne są dodatkowe dokumenty. Przypominamy, że obowiązkiem kandydata jest zadbanie, aby wszystkie materiały zostały załączone do aplikacji online. Aplikacje bez wymaganych dokumentów i informacji nie będą mogły być elektronicznie złożone i nie będą przekazane do procesu selekcji.By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close