Instrukcja dla aplikujących

Udostępnij:

Wszystkie osoby starające się o przyjęcie do College of Europe powinny posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych. Kandydaci powinni również złożyć formalną aplikację, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego online. Aplikacje powinny być złożone wraz z wymaganymi dokumentami przed upływem terminu zgłoszeń. Wszyscy aplikujący powinni wskazać w formularzu rekrutacyjnym właściwy komitet rekrutacyjny, zgodnie z posiadanym obywatelstwem. W przypadku braku właściwego komitetu należy wybrać: „no selection comittee – College of Europe”.

 

1. Listy rekomendacyjne

Listy rekomendacyjne składane są przez rekomendujących w formie kwestionariuszy wypełnianych elektronicznie. Instrukcje i formularze są automatycznie wysyłane drogą mailową do osób wskazanych przez kandydata jako rekomendujące w formularzu rekrutacyjnym.

W formularzu rekrutacyjnym w sekcjach „Reference 1” i „Reference 2” należy podać dane osobowe i adresowe dwóch osób rekomendujących. Po wypełnieniu odpowiednich pól należy wcisnąć przycisk „send reference request” – linki do kwestionariuszy zostaną automatycznie wysłane do osób rekomendujących na wskazane adresy email.

Kwestionariusz składa się z 2 części. Obowiązkowe jest wypełnienie punktów 1-3 części pierwszej. Część druga może być wypełniona. Ponadto,  osoba rekomendująca może załączyć list rekomendacyjny – odpowiednie pole znajduje się na dole kwestionariusza.

Kandydat zostanie poinformowany drogą elektroniczną o wpłynięciu rekomendacji. Osoby rekomendujące muszą wypełnić i przesłać kwestionariusz do 1 lutego 2019.

W przypadku, gdyby osoba rekomendująca nie dostała maila z instrukcją i kwestionariuszem, zaleca się sprawdzenie folderu „spam”. Jeżeli nie ma jej tam, należy jeszcze raz wprowadzić dane osoby rekomendującej w systemie aplikacyjnym. Jeżeli ponowne wprowadzenie danych nie przyniesie odpowiednich skutków, prosimy o kontakt z Admissions Office.

 

2. Wymagane informacje oraz dokumenty

W aplikacji elektronicznej należy podać następujące dane oraz załączyć następujące dokumenty (w języku angielskim lub francuskim). W przypadku nie podania informacji lub nie załączenia dokumentów aplikację uważa się za nie kompletną.

 • uzyskane tytuły/stopnie naukowe (daty początku i końca programu, nazwa programu, nazwa uczelni etc.)
 • obecnie rozpoczęte studia (data rozpoczęcia i planowana data zakończenia, nazwa programu, nazwa uczelni etc.)
 • inne aktywności akademickie
 • doświadczenie zawodowe 
 • znajomość języków obcych (zwłaszcza angielskiego i francuskiego): dowiedz się więcej na stronie poświęconej wymaganiom językowym
 • list motywacyjny dla każdego z wybranych programów (600 słów)
 • dane 2 wykładowców uniwersyteckich – osób rekomendujących (patrz pkt 1)
 • CV w formacie Europass
 • kopie dyplomów ukończenia studiów wyższych w języku angielskim lub francuskim, w przypadku braku kopi w tych językach, należy dołączyć kopię oryginału oraz tłumaczenie na jeden z tych języków. W przypadku braku dyplomu, istnieje możliwość dosłania kopii później, drogą mailową
 • wykazy ocen (transcript of records) z uczelni z ocenami ze wszystkich kursów i wszystkich lat na wszystkich kierunków studiów – dokumenty w języku angielskim lub francuskim lub oryginał z tłumaczeniem na angielski lub francuski
 • kopia paszportu lub dowodu tożsamości
 • zdjęcie w formacie paszportowym 

 

Dokumenty prosiły załączać w formacie PDF. Pliki JPG lub PNG są dopuszczalne tylko w polach wskazanych w formularzu. W razie potrzeby, prosimy o kontakt z właściwym komitetem selekcyjnym w celu ustalenia, czy potrzebne są dodatkowe dokumenty. Przypominamy, że jest obowiązkiem kandydata zadbać, by wszystkie materiały zostały załączone do aplikacji online. Aplikacje bez wymaganych dokumentów i informacji nie będą mogły być elektronicznie złożone i nie będą przekazane do procesu selekcji.By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close