Drugi semestr

Udostępnij:

Program interdyscyplinarnych studiów europeistycznych jest szyty na miarę każdego roku w taki sposób, aby dotrzymać kroku sytuacji gospodarczej, politycznej i społecznej, a także nadążać za rozwojem technologicznym. W drugim semestrze każdy student może dostosować plan nauki w oparciu o indywidualne zainteresowania w ramach jednego z kierunków tematycznych.

Studenci mogą przy tym skorzystać z licznych warsztatów rozwijających umiejętności zawodowe i tzw. „kompetencje miękkie”, jak i również uczestniczyć w grach symulacyjnych oraz zaawansowanych seminariach („masterclasses”), które pozwolą im lepiej przyjrzeć się wybranym tematykom. W drugim semestrze organizowana jest kolejna wizyta studyjna. Jednocześnie zachęcamy studentów do wzięcia udziału w międzynarodowych konkursach, w których od lat przodują, jako przedstawiciele Kolegium Europejskiego w Natolinie. Każdy student zobligowany jest do napisania pracy magisterskiej na temat związany z zajęciami z pierwszego lub drugiego semestru.

 

EU Public Affairs and Policies

Program tej specjalizacji tworzą dwa moduły skupiające się na analizie funkcjonowania systemu zarządzania UE oraz na poszczególnych politykach UE. Studenci w ramach specjalizacji tematycznej „EU Public Affairs and Policies”, koncentrują się na politykach UE kluczowych dla rozwoju społecznego i gospodarczego UE, takich jak: polityka funkcjonowania rynku wewnętrznego i konkurencji, polityka makroekonomiczna w strefie euro, polityka migracyjna, energetyczna, społeczna, oraz polityka UE w dziedzinie ochrony środowiska.

Studenci zgłębiają wiedzę na temat poszczególnych instrumentów, za pomocą których UE prowadzi instytucjonalny dialog z licznymi podmiotami, oraz uczą się krytycznej analizy złożonych problemów społecznych i ekonomicznych, takich jak: bezrobocie, inflacja, bilans płatniczy czy wzrost gospodarczy. Pogłębiają również wiedzę o szerszy kontekst historyczny, uczestnicząc w wykładach o historii i cywilizacji Europy.

 

The EU in the World

Specjalizacja ta oparta jest na dwóch osiach – podmiotów i zagadnień.

Z jednej strony, studenci zdobywają wiedzę na temat największych wyzwań związanych z: handlem, inwestycjami, energią, wzmacnianiem unijnego ładu gospodarczego, regulacją rynków finansowych, bezpieczeństwem, terroryzmem, prawami człowieka, migracją, polityką zdrowotną, rozwojem współpracy i pomocą humanitarną, w które zaangażowana jest UE.

Z drugiej strony, studenci specjalizują się w relacjach UE z globalnymi i wschodzącymi podmiotami oraz krajami w Europie, Azji, Afryce, Ameryce, a także w ramach innych porozumień regionalnych i międzyregionalnych. Studenci pogłębiają również swoją dotychczasową wiedzę o szerszy kontekst historyczny, uczestnicząc w wykładach o historii i cywilizacji Europy.

 

The EU and its Neighbours

Specjalizacja ta pozwala studentom lepiej zrozumieć wielopłaszczyznową i wieloaspektową politykę Unii Europejskiej w stosunku do jej sąsiadów, zarówno poprzez Europejską Politykę Sąsiedztwa jak i Politykę rozszerzenia UE. Specjalizacja „The EU and its Neighbours” oferuje również możliwość analizy sytuacji politycznej, społeczno-politycznej, społeczno-ekonomicznej, prawnej, oraz tej właściwej dla kwestii związanych z polityką energetyczną lub tożsamością narodową w krajach sąsiadujących z UE.

Jest to specjalizacja, która czerpie inspirację ze studiów europeistycznych, analizy polityki zagranicznej UE, studiów nad zagadnieniami dot. konfliktów zbrojnych i procesów pokojowych. Studenci pogłębiają również swoją dotychczasową wiedzę o szerszy kontekst historyczny, uczestnicząc w wykładach o historii i cywilizacji Europy.

 

European History and Civilization

Specjalizacja ta pozwala zrozumieć proces integracji europejskiej, a jednocześnie ma na celu zainspirowanie studentów do podjęcia wyzwania ponownego zdefiniowania Europy, poprzez dogłębne zbadanie jej przeszłości. Obejmuje wykłady na tak istotne tematy jak: demokracja, totalitaryzm, geopolityka, dyplomacja, budowanie globalnej gospodarki oraz spadkobierstwo po imperiach europejskich, a także porusza tematy historii Europy Środkowej i Wschodniej, krajów bałtyckich, Morza Śródziemnego i innych.