Drugi semestr

Udostępnij:

Wybór spośród czterech specjalizacji

Program interdyscyplinarnych studiów europeistycznych jest szyty na miarę każdego rocznika studentów tak, aby dotrzymać kroku sytuacji gospodarczej, politycznej i społecznej, a także nadążać za rozwojem technologicznym. W drugim semestrze każdy student może dostosować plan nauki do swoich indywidualnych zainteresowań w ramach jednego z kierunków tematycznych.

Studenci mogą również korzystać z licznych warsztatów rozwijających umiejętności zawodowe i tzw. kompetencje miękkie, jak i też uczestniczyć w grach symulacyjnych oraz zaawansowanych seminariach (masterclasses), które pozwalają im lepiej przyjrzeć się wybranym tematykom. W drugim semestrze organizowany jest kolejny wyjazd badawczy. Jednocześnie zachęcamy studentów do brania udziału w konkursach międzynarodowych, w których, jako reprezentanci Kolegium Europejskiego, od lat przodują. Każdy student zobligowany jest do napisania pracy magisterskiej na temat związany z zajęciami z pierwszego lub drugiego semestru.

 

EU Public Affairs and Policies

Program tej specjalizacji tworzą dwa moduły skupiające się na analizie funkcjonowania systemu zarządzania UE oraz na jej poszczególnych politykach. Studenci w ramach specjalizacji tematycznej EU Public Affairs and Policies, koncentrują się na politykach UE kluczowych dla jej rozwoju społecznego i gospodarczego. Wśród nich są: polityka funkcjonowania rynku wewnętrznego i konkurencji, polityka makroekonomiczna w strefie euro, polityka migracyjna, energetyczna, społeczna, oraz polityka UE w dziedzinie ochrony środowiska.

Studenci zgłębiają wiedzę na temat poszczególnych instrumentów, za pomocą których UE prowadzi instytucjonalny dialog z licznymi podmiotami. Uczą się również krytycznej analizy złożonych problemów społecznych i ekonomicznych, takich jak: bezrobocie, inflacja, bilans płatniczy czy wzrost gospodarczy. Pogłębiają tę wiedzę o szerszy kontekst historyczny, uczestnicząc w wykładach o historii i cywilizacji Europy.

 

The EU and the World

Specjalizacja ta oparta jest na dwóch osiach – podmiotów i zagadnień.

Studenci zdobywają wiedzę na temat największych wyzwań związanych z handlem, inwestycjami, energią, wzmacnianiem unijnego ładu gospodarczego, regulacją rynków finansowych, bezpieczeństwem, terroryzmem, prawami człowieka, migracją, polityką zdrowotną, rozwojem współpracy i pomocą humanitarną, w które zaangażowana jest UE.

Jednocześnie zdobywają specjalizację w zakresie relacji UE z globalnymi i wschodzącymi podmiotami oraz krajami w Europie, Azji, Afryce, Ameryce, a także w zakresie innych porozumień regionalnych i międzyregionalnych. Studenci pogłębiają również swoją dotychczasową wiedzę o szerszy kontekst historyczny, uczestnicząc w wykładach o historii i cywilizacji Europy.

 

The EU in the Wider Europe and its Neighbours

Specjalizacja ta pozwala studentom lepiej zrozumieć wielopłaszczyznową i wieloaspektową politykę UE w stosunku do jej sąsiadów, zarówno poprzez europejską politykę sąsiedztwa jak i politykę rozszerzenia UE. Specjalizacja The EU and its Neighbours oferuje również możliwość analizy sytuacji politycznej, społeczno-politycznej, społeczno-ekonomicznej, prawnej oraz tej właściwej dla kwestii związanych z polityką energetyczną lub tożsamością narodową w krajach sąsiadujących z UE.

Specjalizacja ta czerpie inspirację ze studiów europeistycznych, analizy polityki zagranicznej UE, studiów nad zagadnieniami dotyczącymi konfliktów zbrojnych i procesów pokojowych. Studenci pogłębiają również swoją dotychczasową wiedzę o szerszy kontekst historyczny, uczestnicząc w wykładach o historii i cywilizacji Europy.

 

European History and Civilization

Specjalizacja ta pozwala zrozumieć proces integracji europejskiej, a jednocześnie ma na celu zainspirowanie studentów do podjęcia wyzwania ponownego zdefiniowania Europy poprzez dogłębne zbadanie jej przeszłości. Obejmuje wykłady na tak istotne tematy jak: demokracja, totalitaryzm, geopolityka, dyplomacja, budowanie globalnej gospodarki oraz spadkobierstwo po imperiach europejskich. Porusza również tematy związane z historią Europy Środkowej i Wschodniej, krajów bałtyckich oraz basenu Morza Śródziemnego.